Afdrukken

Huize St. Franciscus: Historie

Het Bejaardentehuis Huize St.Franciscus is ontstaan uit een initiatief van de katholieke parochie eind jaren 20 van de vorige eeuw.

Al eerder - begin 1900- was de mogelijkheid onderzocht om een ziekenhuis in Veendam op te richten maar dat was niet haalbaar gebleken. Dat werd toegewezen aan de gemeente Winschoten. Eerst een aantal jaren later werd het plan opgevat voor een Bejaardenhuis met een kleine verpleeg- en kraamafdeling. In 1929 werd de bouw gestart en begin 1931, om precies te zijn op 12 februari, werd het gebouw in gebruikgenomen door de zusters Franciscanessen uit Nijmegen, die op verzoek van het bestuur van de rooms katholieke parochie te Veendam bereid waren gebleken om de zorg voor ouderen, zieken en kraamvrouwen op zich te nemen.

In de jaren dertig, veertig en vijftig hielden de zusters zich naast de zorg voor de bejaarden en kraamvrouwen ook nog bezig met huishoudonderricht voor jonge vrouwen en was het huis verder nog tot 1984 de thuisbasis voor de zusters die “aan de overkant” – nu de Mgr. Bekkersschool - het kleuteronderwijs verzorgden.

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een door de overheid gestimuleerde ontwikkeling in gang om thuis te bevallen. Onder invloed daarvan werd de kraamkliniek eind 1984 gesloten. Zeer regelmatig komen er nog “kinderen” van middelbare leeftijd – die lang geleden al uit Veendam zijn vertrokken een kijkje nemen in hun geboortehuis.

In 1984 vertrokken de zusters Franciscanessen uit Veendam om elders – waar zij harder nodig waren, zoals bijvoorbeeld in Afrika en Zuid-Amerika – de zorg voor ouderen, zieken en kraamvrouwen op zich te nemen.

Midden jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat de nieuwbouw uit 1960 zijn tijd had uitgediend een aan vervanging toe was. Na langdurig overleg de provincie Groningen werd er toestemming gegeven voor nieuwbouw, maar wel onder voorwaarde dat de kosten van wonen en zorg gescheiden zouden worden: in vakjargon: extramuraliseren.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuwe opzet, waarbij het monumentale gebouw uit 1931, vorm gegeven in de stijl van de Amsterdamse  school, behouden is.

 Kapel van Huize St. Franciscus in het monumentale gebouw uit 1931.

 

De kop van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum.